WEB SİTE AYDINLATMA METNİ

BAHADIRLAR GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

a)         Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Bahadırlar olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK ile sair mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacaktır.

b)        İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Veri Sahibi         

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Müşteri/Alıcı

Kimlik

Ad-Soyad

Finansal Bilgiler

Ödeme Bilgileri

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Log Kayıtları, Hesap Kullanıcı Bilgileri, Cihaz MAC Adresi

Müşteri İşlem Bilgileri

Alışveriş/Sipariş Bilgileri, Satın alınan ürün, teslim biçimi, işlem tarihi, tercih edilen ödeme türü

İletişim

Adres, E-posta, Telefon / Cep Telefonu,

Çalışan Adayı

 

Kimlik

Ad-Soyadı, Kimlik Bilgisi, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Aile Yakını Bilgisi, Medeni Hali

İletişim

Adres, E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Özgeçmiş

Özgeçmiş Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Ehliyet Bilgisi

Potansiyel Müşteri/Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Log Kayıtları,Cihaz MAC Adresi

Çalışan

Kimlik

Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Kimlik Bilgileri, İmza Bilgisi

Özlük

SGK Bilgisi, İSG Bilgisi, Sertifika Bilgisi

Sağlık Bilgisi

Sağlık Bilgisi

İletişim

Adres (iş), E-Posta, Cep Telefonu

Görsel/İşitsel Bilgi

Fotoğraf

Finansal Bilgiler

Hesap Bilgileri

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi

c)         Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerimize dair kalite takibinin sağlanması; tedarik edilen ürünlerin takibi; Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; ürün ve hizmetlerin lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

d)        İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları ve müşteri ilişkileri politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza; ürün tesliminin gerçekleştirilmesi satış ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi amacı ile kargo şirketlerine, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

e)         Yurtdışına Aktarım           

Müşterilere ait kişisel veriler, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine, teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan sistemlere işlenmektedir. Kişisel verileriniz yurtdışına aşağıdaki koşullar dahilinde aktarılabilecektir:[1] 

 • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya
 • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak kanunda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının bulunması halinde;
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve (ii) Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Aly’nin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile.

f)         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; Şirketimiz ile sair şekillerde irtibata geçmeniz, müşteri hizmetlerimizden faydalanmanız, üyelik formlarını doldurmanız, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak alanları doldurmanız, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemlerini kullanmanız, ürün ve hizmetlerimizi satın almanız, öneri ve değerlendirme sunmanız, Şirketimiz ile aranızda bir sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için üçüncü kişilerce bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi ve benzeri yöntemlerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

g)         Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edileceği Süre

KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirket’imiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesı̇ ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edı̇lmesı̇ Hakkında Kanun başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.

ğ)         KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız ve Başvurunuz

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi (tercihen web sitemizde yer alan başvuru formundaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle); GÜRSEL MAH.NURTAÇ CAD.NO.84 KAĞITHANE adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerinin bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde iletecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirket’imiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.

Şirket                                     : BAHADIRLAR GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres                                     : GÜRSEL MAH.NURTAÇ CAD.NO.84 KAĞITHANE

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin işlenmesi hususunu hükme bağlayan kanunlar kapsamında işlenen kişisel veriler yurtdışına aktarılamamaktadır. Kanun hükümleri yanında Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Devletin konu ile ilgili görüşü kesin olup, Türkiye sınırları içinde yapılacak bir sözleşme, faaliyet ilişkisi veya Türk vatandaşlar ile yapılacak bir satım/hizmet ilişkisi neticesinde bireylerden sağlanan kişisel verilerin yurtdışına aktarılması yasaklanmış durumda. Bu sebeple şu an için, kişisel verileri yurtdışına aktaramıyoruz. Zira Kurul güvenli ülke listesini de yayınlamadığı ve uygun gördüğü ülkeleri açıklamadığı için kişisel verileri tutulmasını önerebileceğimiz herhangi bir ülke de bulunmamakta. Dolayısıyla Türklere veya Türkiye sınırlarında yapacağımız sözleşmeler kapsamında elde edeceğimiz kişisel verileri Türkiye sınırlarındaki sunucularda tutmak durumundayız. Dolayısıyla Shopify'ın tuttuğu verilerden farklı olarak, bizim Aly olarak tutacağımız verilerin Türkiye sınırlarındaki serverlarda bulundurulması gerekmekte. Ancak anonim bilgileri (Google Analytics verileri gibi) yani kişisel veri niteliğinde olmayan her türlü veriyi yurtdışına aktarabiliriz.